Szukaj

Regulamin

Sprzedającym w ramach sklepu internetowego infans.pl jest Bartosz Zakrzewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BARTOSZ ZAKRZEWSKI, posiadający miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń ul. Piastowska 26/4, 14-240 Susz; NIP 7441825584, REGON 387331760.

Dane kontaktowe Sprzedającego: 

 • adres poczty elektronicznej: infans.pl@gmail.com 
 • telefon kontaktowy: 532 198 562

  Nie jesteśmy klasycznym sprzedawcą. Działamy w modelu pośrednictwa handlowego, w związku z czym występujemy w roli pośrednika (dalej: Pośrednik).

  Oznacza, to, że za pośrednictwem sklepu internetowego infans.pl oferujemy Ci możliwość zawarcia z nami umowy o świadczenie usługi polegającej na nabyciu od sprzedawcy Towaru przez nas, ale w Twoim imieniu i na Twoją rzecz określonej w ramach Transakcji rzeczy (dalej: Usługa). Wykonanie przez nas Usługi następuje na warunkach wskazanych w Transakcji oraz jest odpłatne na warunkach wskazanych w danej Transakcji – to tam znajdziesz wysokość naszej prowizji oraz cenę, jaką musisz zapłacić za daną rzecz, które to kwoty składają się na łączną wartość całej Transakcji.

  Przyjęcie modelu pośrednictwa handlowego powoduje, że nie jesteśmy stroną umowy sprzedaży rzeczy objętej

  Usługą – w tym wypadku sprzedawcą jest podmiot, od którego w Twoim imieniu i na Twoją rzecz dokonaliśmy jej zakupu. Wykonując Usługę działamy w Twoim imieniu jako Pośrednik.

  Informacje dotyczące płatności

  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  Dostępne formy płatności:

  • Płatności elektroniczne
  • Karty płatnicze:
  1. Visa
  2. Visa Electron
  3. Mastercard
  4. MasterCard Electronic
  5. Maestro


  Termin płatności (chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej): w przypadku wyboru przez Ciebie płatności elektronicznych za pomocą usługi Blue Media S.A., jesteś zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  Informacje o dostawie

  Sposoby dostawy Towaru – udostępniamy Ci następujące sposoby dostawy Towaru, chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej: (1) przesyłka pocztowa; (2) przesyłka kurierska.

  Termin dostawy Towaru do Ciebie wynosi maksymalnie 10 dni roboczych, chyba że w opisie danej Transakcji podano krótszy termin dostawy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą -czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Pośrednika.

  Dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  Termin dostawy oznacza, że w tym terminie powinieneś już otrzymać Towar (na ten termin składa się czas kompletowania i wysyłki Towaru oraz czas jego dostarczenia przez przewoźnika). Po zrealizowaniu Transakcji otrzymasz od nas dowód zakupu Usługi.

  Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych Kupujących biorących udział w naszych Transakcjach w związku z realizacją Usługi jest Pośrednik (dokładne dane Pośrednika podane są w zakładce Informacje o Sprzedającym).

  Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej jako: RODO). Pośrednik zapewnia Kupującym realizację uprawnień wynikających z powyższego rozporządzenia oraz z innych powszechnie obowiązujących przepisów.

  Cel, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe Kupujących przetwarzane mogą być w następujących celach:

  ● Przeprowadzenie Transakcji i realizacja umów o świadczenie usług oraz umów sprzedaży zawartych w wyniku Transakcji. Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

  ● Prowadzenie ksiąg podatkowych (KPiR). Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201). Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Sprzedającemu przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej)

  ● Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Pośrednik lub jakie mogą być podnoszone wobec Pośrednika. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pośrednika, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Pośrednika (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Pośrednika).

  ● Jeżeli Kupujący wyrazi uprzednią zgodę, to dane Kupującego mogą być przetwarzane także w innym celu, o którym mowa w udzielanej zgodzie przez Kupującego. Podstawę prawną stanowi wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda). Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

   Odbiorcy danych osobowych

   Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnie z rozporządzeniem RODO.

   Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

   ● Wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Pośrednika albo inny podmiot, który zgodnie z zawartą umową zajmuje się procesem obsługi przesyłki i jej dostarczenia do Kupującego – w przypadku Kupującego, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.

   ● Dostawcy usług zaopatrujący Pośrednika w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Pośrednikowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sprzedaży i zarządzania firmą, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Pośrednikowi) – jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszymi postanowieniami.

   ● Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Pośrednikowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszymi postanowieniami. 

   Prawa osoby, której dane są przetwarzane

   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych, a jeżeli jej dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Pośrednika wskazany na wstępie.

   Dobrowolność podania danych osobowych

   Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych danych osobowych niezbędnych do udziału w Transakcji i zawarcia umowy o świadczenie usług oraz umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości udziału w Transakcji lub zawarcia umowy z Pośrednikiem i sprzedawcą Towaru. Dane niezbędne do zawarcia umowy lub udziału w Transakcji są każdorazowo wskazane na stronie internetowej infans.pl

   Prawo właściwe, język

   Umowy zawierane między Pośrednikiem i sprzedawcą Towaru a Kupującym są zawierane zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

   Koszyk

   Twój koszyk jest pusty.

   Dokonaj swoich pierwszych zakupów