Szukaj

Zwroty i Reklamacje

Warunki zwrotów

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: infans.pl@gmail.com. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Warunki reklamacji

Przyjęcie modelu pośrednictwa handlowego powoduje, że nie jesteśmy stroną umowy sprzedaży rzeczy objętej Usługą – w tym wypadku sprzedawcą jest podmiot, od którego w Twoim imieniu i na Twoją rzecz dokonaliśmy jej zakupu. Wykonując Usługę działamy w Twoim imieniu jako Pośrednik. Mając powyższe na uwadze – do nas możesz kierować oświadczenia związane z umową wykonania Usługi, natomiast do sprzedawcy Towaru – oświadczenia związane z umową sprzedaży. Możesz również kierować do nas oświadczenia związane z umową sprzedaży, a wówczas przekażemy je w Twoim imieniu do sprzedawcy. Odpowiedź od sprzedawcy przekażemy Tobie niezwłocznie po jej otrzymaniu. Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany Towar została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy Towaru z tytułu rękojmi oraz że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy Towaru za wady z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego, a dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z 2002 roku o numerze 141, poz. 1176 ze zm.). Mamy obowiązek świadczyć usługę pośrednictwa bez wad. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Kupującemu. Ważne! Sprzedawca Towaru jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Reklamację możesz złożyć na przykład: pisemnie na adres: ul. Piastowska 26/4, 14-240 Susz lub w formie elektronicznej za poczty elektronicznej na adres: infans.pl@gmail.com. Możesz złożyć do nas również reklamację z tytułu rękojmi dotyczącą sprzedanego Towaru – w takim wypadku reklamację tę przekażemy w Twoim imieniu bezpośrednio do sprzedawcy, który zajmie się jej rozpatrzeniem i wykonaniem.

Odpowiedź od sprzedawcy przekażemy Tobie w ustawowym terminie. W opisie reklamacji podaj: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub wady Towaru; (2) swoje żądanie dotyczące umowy; oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Pamiętaj, że Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres sprzedawcy Towaru, a w razie jego braku na adres wskazany w odpowiedzi na reklamację przez pośrednika. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar w miejscu, w którym się znajduje. W przypadku Kupującego będącego konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi sprzedawca Towaru. Sprzedawca Towaru obowiązany jest ustosunkować się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy Towaru z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

Z chwilą wydania przez sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Pośrednika); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php. ;Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów